nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

  Cách chăm sóc cây mai vàng bị suy yếu vàng lá để nhanh phục hồi (25 views)

15 Dec 2023 09:40

<h1 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"> </h1>


<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng l&agrave; đặc biệt của những ng&agrave;y Tết đến xu&acirc;n về ở miền Nam. M&agrave;u v&agrave;ng của hoa mai tượng trưng cho sự may mắn, t&agrave;i lộc, hoa mai nở v&agrave;ng rực đầu năm sẽ đem lại may mắn, ph&aacute;t t&agrave;i ph&aacute;t lộc, ấm no cho gia đ&igrave;nh cả năm.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">L&agrave; lo&agrave;i dễ sống, dễ trồng, ko k&eacute;n đất, kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi c&ocirc;ng chăm nom nhiều. Chứng cớ l&agrave; c&oacute; thể trồng </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai giống</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> tr&ecirc;n c&aacute;c loại đất pha c&aacute;t, đất giết, ph&ugrave; sa, đất c&oacute; lẫn sỏi đ&aacute; th&igrave; ch&uacute;ng vẫn sống được. Chỉ cần đất ấy chẳng hề l&agrave; đất chết, đất qu&aacute; ngh&egrave;o dinh dưỡng m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; giống c&acirc;y n&agrave;o sinh s&ocirc;i được.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhưng để một chậu kiểng Mai V&agrave;ng lu&ocirc;n xanh tốt, hoa s&ocirc;i động, nở đẹp l&acirc;u t&agrave;n, tuổi thọ cao th&igrave; lại l&agrave; một việc chẳng phải thuận lợi. N&oacute; đ&ograve;i hỏi người t&igrave;nh c&acirc;y, chăm nom c&acirc;y c&oacute; c&aacute;i t&acirc;m cũng như c&aacute;i tầm. B&agrave;i viết bữa nay Lala xin san sẻ một v&agrave;i kinh nghiệm về c&aacute;ch ph&ograve;ng, tr&aacute;nh được v&agrave; c&aacute;ch tr&ocirc;ng nom c&acirc;y mai v&agrave;ng bị suy yếu v&agrave;ng l&aacute; đ&uacute;ng c&aacute;ch để nhanh kh&ocirc;i phục.</span>

<h2 dir="ltr" style="font-weight: normal; line-height: 1.2;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 16pt;">nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&acirc;y mai bị suy yếu v&agrave;ng l&aacute;</span></h2>
<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Một c&acirc;y mai khỏe mạnh đầy sinh kh&iacute; sẽ c&oacute; bộ l&aacute; xanh tốt, c&agrave;nh nh&aacute;nh đầy đặn. C&acirc;y </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng chợ l&aacute;ch bến tre</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> khi bị suy yếu v&agrave;ng l&aacute; giống như con người suy dinh dưỡng, lu&ocirc;n c&ograve;i cọc, k&eacute;m tăng trưởng v&agrave; c&oacute; thể chết, n&ecirc;n ta cần cứu chữa ngay trước khi qu&aacute; muộn.</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">duy&ecirc;n cớ cốt yếu khiến c&acirc;y mai bị suy yếu v&agrave;ng l&aacute; chủ yếu l&agrave; do bộ rễ đ&atilde; bị hư hại ho&agrave;n to&agrave;n. Rễ bị hư hại do đất trong chậu bị dư nước gi&uacute;p cho nấm g&acirc;y hại, l&agrave;m c&acirc;y mai k&eacute;m vững mạnh. Những c&acirc;y mai n&agrave;y d&ugrave; c&oacute; săn s&oacute;c tốt hơn th&igrave; cũng kh&ocirc;ng thể vững mạnh b&igrave;nh thường được, Ch&iacute;nh v&igrave; thế cần c&oacute; c&aacute;c bước xử l&iacute; kỹ thuật th&igrave; c&acirc;y mới c&oacute; thể nghỉ dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển tốt.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: </span>https://vuonmaihoanglong.com/cay-mai-vang-khung-nhat/

<div> </div>

171.225.185.111

nhinhile123

nhinhile123

Guest

Nhinhilanchi@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy